جدول برنامه ها

شماره موضوع استاد کشور زمان
1 قصه گویی در سینمای مستند شاد مهر راستین ایران 10 میزان
2 تفسیر واقعیت / تدوین یک مستند رینا موهان هندوستان 11 میزان
3 اخبار و رویدادهای جاری درتلویزیون/مسایل حقوق بشری چگونه مطرح گردند ناپور باسو هندوستان 12 میزان
4 ساختار و اوج در فلم نامه
همایون کریم پور
فرانسه
13 میزان
5

آموزش و سرگرمی: چگونه مفاهیم حقوق بشری را از طریق درامه های

تلویزیونی به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم؟

دی بریلنبرگ
14 میزان