تیم جشنواره

جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر توسط باشگاه سینمایی افغانستان برگزار می گردد، هیئت رهبری این جشنواره چهار نفرعضو دایم دارد اما هیئت اجرایی آن تا زمان برگزاری جشنواره به بیش از سی نفر می رسد. هیئت رهبری و برگزار کنندگان اصلی جشنواره از بیش از دو سال پیش تا کنون روی بخش های مختلف این جشنواره و چگونگی برگزاری آن مشغول کار بوده و در چندین دوره آموزشی مبنی بر چگونگی برگزاری جشنواره های حقوق بشر شرکت داشته اند. ، علاوه بر هیئت رهبری و تیم اجرایی، جشنواره دارای دو تیم دیگر یعنی "هیئت انتخاب فیلم های رسیده به جشنواره" و "هیئت داوران بین المللی" نیز می باشد.

 

دبیر جشنواره:  ملک شفیعی

[email protected]

[email protected]

0799345962

 

هماهنگ کننده جشنواره: دیانا ثاقب

[email protected]

[email protected]

0700083908

مسوول رسانه ها: حسن زکی زاده

[email protected]

[email protected]

0777146666

مسوول اداری و مالی جشنواره: مریم مانا

[email protected]